Tytuł projektu Międzynarodowa kampania pn. „Kocham. Nie biję”
Cel
 • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ograniczenie jej skutków m.in. poprzez:
 • zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy związane z przeciwdziałaniem przemocy
  – podnoszenie społecznej wrażliwości w odniesieniu do zjawiska przemocy w rodzinie,
 • poszerzenie poziomu wiedzy obywateli na temat przemocy domowej,
 • promowanie wartości rodzinnych;
Czas trwania 3 miesiące
Adresaci
 • osoby doznające przemocy;
 • dzieci i młodzież;
 • rodzice;
 • przedstawiciele instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
 • sprawcy przemocy;
Charakterystyka
 • kampania wpisuje się w Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych
  zachowań „Razem Bezpieczniej”, Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
 • przyjęta formuła kampanii – spoty informacyjne umieszczone na billboardach, w prasie,
  radio, telewizji, szkołach, komisariatach policji, szpitalach, przychodniach, urzędach
  oraz ośrodkach pomocy społecznejudział przedstawicieli świata kultury i ich dzieci
Harmonogram planowanych działań
 • funkcjonować będzie infolinia Fundacji „KCK” 0 801
  109 801
  – telefon zaufania dla ofiar dotkniętych przemocą;
 • procedury dotyczące reakcji Policji na zgłoszenia ofiar przemocy za pośrednictwem
  ww. infolinii:I WARIANT – zgłoszenie wymagające pilnej
  interwencji – przekazanie informacji do dyżurnego właściwej miejscowo jednostki
  Policji, zlecenie interwencji, podjęcie czynności w ramach procedury „Niebieskie
  Karty”;

II WARIANT – pomoc rozłożona w czasie (interdyscyplinarna)
– w pierwszej kolejności uruchomienie pomocy przez „KCK” we własnym zakresie, w
przypadku potrzeby wsparcia ofiary przez właściwe dla miejsca zamieszkania instytucje
przekazanie informacji do dyżurnego właściwej miejscowo jednostki Policji, podjęcie
czynności w ramach procedury „Niebieskie Karty”;

 • wyprzedzająco, w celu zapewnienia sprawnej realizacji przedsięwzięcia, wystosowanie przez KGP do komend wojewódzkich Policji
  informacji dotyczącej przedmiotowej akcji
  ;

Instytucje zaangażowane w realizację projektu

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Komenda Główna Policji
 • Rzecznik Praw Dziecka

Efekty realizacji projektu

 • ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie;
 • zmiana postaw społecznych wobec przemocy w rodzinie;
 • przygotowanie młodego pokolenia do pełnienia odpowiedzialnych ról w rodzinie;

Metody monitorowania rezultatów kampanii

 • informacja określająca liczbę zgłoszeń wpływających za pośrednictwem bezpłatnej
  infolinii „KCK” w czasie trwania kampanii oraz formy pomocy udzielonej ofiarom;
 • ocena przedsięwzięcia kształtowana poprzez opinie ukazujące się w mediach;

Zasady finansowania

 • zaangażowanie mediów i autorytetów społecznych ma charakter charytatywny;

Dodatkowe informacje

 • wpisanie kampanii w katalog przedsięwzięć realizowanych w ramach Rządowego Programu.”Razem
  Bezpieczniej”;
 • umieszczenie na materiałach opracowanych w ramach kampanii logotypów wszystkich
  partnerów kampanii

Znaczenie realizacji kampanii w odniesieniu zadań określonych w Rządowym programie
ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” i Krajowym
Programie Przeciwdziałania Przemocy w RodzinieKampania pn. „Kocham. Nie biję.” wpisuje
się w obszary zadań nakreślone w ww. programach tj.:

 

 • promowanie wzorców życia rodzinnego opartych na wzajemnej pomocy, szacunku, partnerstwie,
  umiejętności rozwiązywania problemów, konfliktów bez przemocy;
 • edukowanie osób dotkniętych przemocą w rodzinie;
 • zacieśnianie współpracy instytucji świadczących pomoc prawną, psychologiczną, socjalną
  dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie;
 • zwiększenie skuteczności procedury „Niebieskie Karty”;

Opracował:

Fundacja Krajowe Centrum Kompetencji „KCK”

Konsultacja merytoryczna z:

pracownikami Wydziału Profilaktyki i Współpracy ze Społeczeństwem Departamentu Bezpieczeństwa
Publicznego MSWiA i ekspertami Wydziału ds. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki
Biura Prewencji KGP