Tytuł projektu ogólnokrajowa kampania pn. „Kocham. Nie biję”
Cel
 • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ograniczenie jej skutków m.in. poprzez:
 • zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy związane z przeciwdziałaniem przemocy - podnoszenie społecznej wrażliwości w odniesieniu do zjawiska przemocy w rodzinie,
 • poszerzenie poziomu wiedzy obywateli na temat przemocy domowej,
 • promowanie wartości rodzinnych;
Czas trwania 2 miesiące – wrzesień, październik 2008r.;
Adresaci
 • osoby doznające przemocy;
 • dzieci i młodzież;
 • rodzice;
 • przedstawiciele instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
 • sprawcy przemocy;
Charakterystyka
 • kampania wpisuje się w Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”, Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
 • przyjęta formuła kampanii - spoty informacyjne umieszczone na billboardach (2000), w prasie, radio, telewizji, kino, szkołach;
  udział przedstawicieli świata kultury i ich dzieci:
  • Maria Seweryn
  • Anna Dereszowska
  • Magdalena Różyczka
  • Beata Chmielowska-Olech
  • Tomasz Karolak
  • Maciej Kurzajewski
  • Rafał Królikowski
 • głosu użyczył - Piotr Adamczyk
 • opracowywanie materiałów do kampanii - grupa filmowa ;
 • autor scenariusza - Andrzej Saramonowicz;
 • fotograf kampanii - Piotr Wacowski, Daniel Rudzki
 • Reżyseria – Adam Guziński
 • Operator- Marek Gajczak, Piotr Szczepański
Harmonogram planowanych działań
 • od 01 czerwca br. uruchomienie prac nad projektami materiałów informacyjnych do kampanii;
 • od 1.09-31.10. br. funkcjonować będzie dodatkowa, infolinia Fundacji „KCK” 0 801 109 801 - telefon zaufania dla ofiar dotkniętych przemocą;
 • procedury dotyczące reakcji Policji na zgłoszenia ofiar przemocy za pośrednictwem ww. infolinii:
  I WARIANT - zgłoszenie wymagające pilnej interwencji - przekazanie informacji do dyżurnego właściwej miejscowo jednostki Policji, zlecenie interwencji, podjęcie czynności w ramach procedury „Niebieskie Karty” ;
  II WARIANT – pomoc rozłożona w czasie (interdyscyplinarna) - w pierwszej kolejności uruchomienie pomocy przez „KCK” we własnym zakresie, w przypadku potrzeby wsparcia ofiary przez właściwe dla miejsca zamieszkania instytucje przekazanie informacji do dyżurnego właściwej miejscowo jednostki Policji, podjęcie czynności w ramach procedury „Niebieskie Karty” ;
 • wyprzedzająco, w celu zapewnienia sprawnej realizacji przedsięwzięcia, wystosowanie przez KGP do komend wojewódzki Policji informacji dotyczącej przedmiotowej akcji;
Instytucje zaangażowane w realizację projektu
 • Departament Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA;
 • Biuro Prewencji KGP;
 • Rzecznik Prasowy KGP;
 • przedstawiciele mediów (m.in. Telewizja Publiczna, POLSAT, TVN, TV Puls, CANAL+, Polskie Radio, Radio TOK FM, sieć kin Ciemna City)
Odpowiedzialność
 • Prezes Fundacji Krajowe Centrum Kompetencji „KCK” – autor projektu kampanii „Kocham. Nie biję.”
 • MSWiA oraz KGP jako patroni merytoryczni przedsięwzięcia - delegacja do opiniowania ostatecznych wersji materiałów informacyjnych;
Efekty realizacji projektu
 • ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie;
 • zmiana postaw społecznych wobec przemocy w rodzinie;
 • przygotowanie młodego pokolenia do pełnienia odpowiedzialnych ról w rodzinie;
Metody monitorowania rezultatów kampanii
 • informacja określająca liczbę zgłoszeń wpływających za pośrednictwem bezpłatnej infolinii „KCK” w czasie trwania kampanii oraz formy pomocy udzielonej ofiarom;
 • ocena przedsięwzięcia kształtowana poprzez opinie ukazujące się w mediach;
 • ocena porównawcza w odniesieniu do zjawiska przemocy w rodzinie, odniesienie danych będących w dyspozycji KGP pierwsze półrocze do drugiego półrocza 2008r.
Zasady finansowania
 • przedsięwzięcie w całości finansowane przez Fundację Krajowe Centrum Kompetencji „KCK”;
 • zaangażowanie mediów i autorytetów społecznych ma charakter charytatywny;
Dodatkowe informacje
 • objęcie przedmiotowej kampanii patronatem przez Komendanta Głównego Policji, jak również wpisanie jej w katalog przedsięwzięć realizowanych w ramach Rządowego Programu... „Razem Bezpieczniej”;
 • umieszczenie na materiałach opracowanych w ramach kampanii logo Policji oraz logo „Razem Bezpieczniej”;
Znaczenie realizacji kampanii w odniesieniu zadań określonych w Rządowym programie ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” i Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Kampania pn. „Kocham. Nie biję.” wpisuje się w obszary zadań nakreślone w ww. programach tj.:
 • promowanie wzorców życia rodzinnego opartych na wzajemnej pomocy, szacunku, partnerstwie, umiejętności rozwiązywania problemów, konfliktów bez przemocy;
 • edukowanie osób dotkniętych przemocą w rodzinie;
 • zacieśnianie współpracy instytucji świadczących pomoc prawną, psychologiczną, socjalną dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie;
 • zwiększenie skuteczności procedury „Niebieskie Karty”;
  Opracował:
Fundacja Krajowe Centrum Kompetencji "KCK"
Konsultacja merytoryczna z:
pracownikami Wydziału Profilaktyki i Współpracy ze Społeczeństwem Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA i ekspertami Wydziału ds. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki Biura Prewencji KGP